Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

rudaxyz
rudaxyz
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaowca owca

June 22 2017

rudaxyz
1663 a533 500
Reposted fromfrotka frotka

June 21 2017

rudaxyz

June 18 2017

rudaxyz
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaemtezmazupe emtezmazupe

June 10 2017

1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaemtezmazupe emtezmazupe

June 04 2017

rudaxyz
8161 db6b 500
Reposted fromfrotka frotka
rudaxyz
8162 b869 500
Reposted fromfrotka frotka
rudaxyz
Reposted fromtishka tishka viaowca owca
rudaxyz
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaowca owca
rudaxyz
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaowca owca

May 22 2017

rudaxyz
7611 ce71 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viahoseanna hoseanna
rudaxyz
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viaowca owca
rudaxyz
6032 fcd8 500
Reposted fromoll oll viaowca owca

May 21 2017

rudaxyz
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viahoseanna hoseanna

May 19 2017

rudaxyz
9645 d429
Reposted fromoll oll vialodziakslodziak lodziakslodziak

May 12 2017

rudaxyz
Reposted frombluuu bluuu vialodziakslodziak lodziakslodziak

May 09 2017

rudaxyz
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viahoseanna hoseanna
rudaxyz
5178 07e2 500
Reposted fromowca owca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl