Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

rudaxyz
3178 05a4
Reposted fromzciach zciach vialodziakslodziak lodziakslodziak
rudaxyz
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaemtezmazupe emtezmazupe
rudaxyz
5813 e053 500
Reposted fromowca owca

August 13 2017

rudaxyz
2602 764d
Reposted fromowca owca

August 08 2017

rudaxyz
7675 c1d8 500
Reposted fromnosiemka nosiemka viaemtezmazupe emtezmazupe
There is so much stubborn hope in the human heart.
Albert Camus, from “Absurd Creation,” The Myth of Sisyphus (via hellanne)
Reposted fromciarka ciarka viaemtezmazupe emtezmazupe

July 30 2017

rudaxyz

July 20 2017

rudaxyz
rudaxyz
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaowca owca

June 22 2017

rudaxyz
1663 a533 500
Reposted fromfrotka frotka

June 21 2017

rudaxyz

June 18 2017

rudaxyz
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaemtezmazupe emtezmazupe

June 10 2017

1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaemtezmazupe emtezmazupe

June 04 2017

rudaxyz
8161 db6b 500
Reposted fromfrotka frotka
rudaxyz
8162 b869 500
Reposted fromfrotka frotka
rudaxyz
Reposted fromtishka tishka viaowca owca
rudaxyz
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaowca owca
rudaxyz
5510 8389
my spirit animal
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaowca owca

May 22 2017

rudaxyz
7611 ce71 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viahoseanna hoseanna
rudaxyz
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viaowca owca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl